Kategorie

Newsletter

Formularz odstąpienia od umowy - dostępny tutajSerwis www.orotime.pl prowadzony jest przez spółkę Q&OC Partner s.r.o. z siedzibą w Bardejove, adres: Ťačevská 3998, 08501 Bardejov, Słowacja zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bratislava – Śródmieścia w Bratislava, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 125250/B, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176.

ZANIM ZŁOŻYSZ ZAMÓWIENIE

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA STRONIE WWW.OROTIME.PL JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRE ZARAZEM STAJĄ SIĘ W CAŁOŚCI WIĄŻĄCE DLA SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE („KUPUJĄCEGO”).

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest częścią umowy sprzedaży. Reguluje on wzajemne relacje pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, a w szczególności warunki na jakich zawierana jest umowa sprzedaży, zasady dostawy zamówionych produktów oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach zawartej Umowy.

2.Regulamin odnosi się do wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą Serwisu dostępnego pod adresem www.orotime.pl

3.Q&OC Partner s.r.o. zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego Regulaminu. 4.Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia następującego po dacie ich publikacji na stronie www.orotime.pl.

5.W razie wątpliwości za wiążący należy uznać Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§ 2 Informacje ogólne

1.Sprzedawcą jest spółka Q&OC Partner s.r.o. z siedzibą w Bardejove, adres: Ťačevská 3998, 08501 Bardejov, Słowacja zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bratislava – Śródmieścia w Bratislava, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 125250/B, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176.

2.Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”). 3.Ze sklepem www.orotime.pl można nawiązać kontakt:

a) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@orotime.pl

c) poprzez LIVE CHAT dostępny na stronie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

4.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zamieszczonych w nim produktów należy składać pisemnie, faksem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Serwis www.orotime.pl udzieli stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przedstawiając Kupującemu sposoby rozwiązania zaistniałego problemu.

§ 3 Zawarcie umowy/złożenie zamówienia

1.Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie, a następnie zalogowaniu się na indywidualne Konto Kupującego, jak i bez dokonywania rejestracji.

2.Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy www.orotime.pl a Kupującym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.Dokonując rejestracji w Serwisie Kupujący ustanawia indywidualny LOGIN oraz HASŁO, które powinien chronić.

4.Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania przez niego zasad ostrożności przy posługiwaniu się loginem lub hasłem.

5.Informacje zawarte na stronie www.orotime.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.

6.Przez złożenie zamówienia Kupujący składa Spółce Q&OC Partner s.r.o. ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

7.Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wówczas oferta wygasa.

8.Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli Q&OC Partner s. r. o., s.r.o. wyśle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

9.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Q&OC Partner s. r. o., s.r.o., co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

10.Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie zaciągania zobowiązań. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych osób odwiedzających Stronę i składających zamówienie. Jeżeli osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zapłatę ceny zamówionych produktów.

11.1Zamówienie złożone na stronie www.orotime.pl może zostać anulowane do czasu przekazania towarów do wysyłki.

11.2 Celem dokonania anulacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e – mail pod adresem info@orotime.pl i złożyć dyspozycję anulowania zamówienia.

11.3 Zamówienie jest skutecznie anulowane z chwilą otrzymania od Sprzedawcy informacji potwierdzającej przyjęcie dyspozycji o anulowaniu zamówienia.

12.Sprzedawca może swobodnie zmieniać ceny produktów dostępnych w Serwisie.

13.Wskazane na stronie ceny produktów są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Wszystkie ceny towarów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wszelkie podatki, cła i opłaty.

14.Ceny produktów nie zawierają opłaty za dostawę, która ustalana jest odrębnie przy uwzględnieniu sposobu dostawy oraz formy zapłaty za zamówiony towar.

15.Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

§ 4 Płatności

1.Składając zamówienie Kupujący gwarantuje, że dysponuje pozwoleniami niezbędnymi do realizacji metody płatności jaką wybrał w trakcie składania zamówienia.

2.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonywania płatności za złożone w Serwisie www.orotime.pl zamówienie:

a) karta płatnicza Sprzedawca akceptuje płatności dokonywane kartami płatniczymi (kredytowymi i debetowymi) Visa i Master Card. Wymienione karty winny być wydane przez bank lub instytucję finansową zlokalizowaną na terenie Unii Europejskiej.

b) za pomocą systemu przelewy24

c) przelew bankowy

d) płatność przy odbiorze

Za Zamówienie Kupujący może zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska. e) inne metody płatności.

3.Zasady dokonywania płatności:

3.1 Kupujący może dokonać płatności online w procesie składania Zamówienia. W przypadku problemów Kupujący będzie mógł także zapłacić stosując jeden ze sposobów płatności podanych powyżej. 3.2 Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny i zapłaty kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty. 3.3 Ewentualne koszty bankowe związane ze sposobem płatności wybranych przez Kupującego będą obciążać Kupującego (także w przypadku zwrotu płatności). 3.4 Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji zamówienia, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony www.orotime.pl, także przy przyszłych Zamówieniach. 3.5 Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Q&OC Partner, s.r.o. do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

4.Bezpieczeństwo transakcji płatniczych:

4.1 By zapewnić bezpieczeństwo płatności kartą bankową Kupujący winien przekazać Sprzedawcy kod CVV, tj. kod wydrukowany na odwrocie karty używanej przez Kupującego.

4.2 W ramach walki z oszustwami internetowymi informacje dotyczące Zamówienia mogą być przekazane wybranemu przez Sprzedawcę podmiotowi w celu weryfikacji tożsamości Kupującego oraz deklarowanego sposobu zapłaty za złożone zamówienie.

4.3 W tym samym celu Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania fotokopii dowodu tożsamości, jak też innych informacji niezbędnych dla weryfikacji tożsamości dokonującego płatności, w przypadku płatności kartą bankową. Kupujący ma prawo dostępu, zmiany lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, przetwarzanych przez www.orotime.pl

4.4 Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do transakcji, co do których Kupujący wybrał metodę płatności kartą płatniczą lub przez serwis przelewy24.

4.5 Na potrzeby wyżej opisanej weryfikacji podmiotowi, o którym mowa w punkcie 4.2 mogą być udostępnione: imię, nazwisko, adres (adres dostawy i adres ujawniony na fakturze, numer telefonu, adres e-mail, numer konta klienta, adres IP komputera, dane serwera, rodzaj i numer karty płatniczej, datę ważności karty, liczbę nieudanych prób dokonania płatności, informacje o zakupach (rodzaj, data, cena, waluta, ilość produktów, referencje, sposób dostawy, korzystanie lub niekorzystanie z promocji).

4.6 Jeżeli wybrany przez Sprzedawcę podmiot specjalizujący się w wykrywaniu oszustw w obszarze transakcji płatniczych będzie mieć siedzibę poza Wspólnotą Europejską, wówczas wyżej wymienione dane zostaną przekazane temu podmiotowi poza obszar Unii Europejskiej. Kupujący jest świadom, że udostepnienie jego danych osobowych wyżej określonemu podmiotowi jest niezbędne w celu walki z oszustwami w obszarze transakcji płatniczych. Z tego względu Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych w wyżej wskazanym zakresie wybranemu przez Sprzedawcę podmiotowi, także poza obszar Wspólnoty Europejskiej, a to w celu weryfikacji przez ten podmiot, na rzecz Sprzedawcy bezpieczeństwa transakcji płatniczej zleconej przez Kupującego.

§ 5 Dostawa i Odbiór

5.1 Produkty zamówione przez Kupującego będą dostarczone na wskazany przez niego adres dostawy („Adres dostawy”).

5.2 Sprzedawca zastrzega, że uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy nie będą badane.

5.3 Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.

5.4 Dostawa zamówionego produktu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

5.5 Składając zamówienie Kupujący dokonuje samodzielnego wyboru sposobu dostawy.

5.6 Warunki dostawy do Polski:

Wskazane poniżej warunki i ceny dotyczą zamówień realizowanych wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

dostawa kurierem GLS: • dostawa w ciągu 1-4 dni roboczych; • cena za zamówienie uiszczona z góry: kartą kredytowa, przez przelewy24, przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym; • koszt dostawy wynosi 11,99 zł;

dostawa kurierem GLS za pobraniem: • dostawa 1-4 dni roboczych; • cena uiszczana gotówką przy odbiorze; • koszty dostawy wynosi 12,99 zł.

5.7 Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez GLS Polska.

5.9 Sprzedawca informuje, iż istnieje możliwość wysyłki zamówionego towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Koszt takiej dostawy oraz jej warunki zostaną indywidualnie określone przez Sprzedawcę. Kupujący zostanie poinformowany o cenie oraz warunkach dostawy zamówionych produktów za pomocą poczty e-mail.

5.10 W przypadku otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona (rozpakowana, zgnieciona, rozerwana itp.) lub nosi ślady świadczące o manipulacji należy: a) odmówić odbioru przesyłki, b) spisać protokół szkody c) skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo pod adresem info@orotime.pl lub pod numerem telefonu

+48 123506503

5.11 W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem info@orotime.pl lub pod numerem telefonu +48 123506503, a to celem dokonania przez Sprzedawcę weryfikacji otrzymanego zamówienia. W razie stwierdzenia, iż w istocie doszło do pomyłki Sprzedawca dokona bezpłatnej wymiany towaru.

§ 6 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1.Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

2.Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może wykorzystać w tym celu przygotowany przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej formularz odstąpienia lub sporządzić go samodzielnie. Kupujący może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3.Uzupełniony formularz należy wysłać na adres:

W przypadku gdy Dział obsługi klienta zapewnia zwrot towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – GLS Polska Sp. z o.o należy paczkę wyslać na adres: GLS Polska Q&OC Partner s.r.o., Filia w Nowym Sączu, Nawojowska 101, 33 - 300 Nowy Sącz

Zwrot towaru powinien nastąpić równocześnie z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar zostanie uznany za nie zwrócony).

4.W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5.Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

6.Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego. Będzie to dokonane nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użyto do zapłaty za zamówienie.

7.Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 9 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

8.Jeżeli Kupujący dokonał płatności za pobraniem, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym telefonicznie.

9.Sprzedawca nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty płatniczej nastąpiła płatność za zamówione produkty. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

10.Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a nadto w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

Formularz odstąpienia od umowy - dostępny tutaj

§ 7 Reklamacje

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do umowy sprzedaży stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.W przypadku ujawnienia wady w zakupionym produkcie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy o rękojmi za wady rzeczy.

4.Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację żądać : a) usunięcia wady albo b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

5.Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Sprzedawca może dokonać wymiany wadliwego produkt na nowy wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość żądaniu wymiany produktu na nowy wolny od wad lub roszczeniu usunięcia wady.

7.Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

9.Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 5 oraz 7 powyżej – Sprzedawca uwzględnia wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.

10.Reklamacje należy składać pisemnie na adres:

W przypadku gdy Dział obsługi klienta zapewnia zwrot towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – GLS Polska Sp. z o.o należy paczkę wyslać na adres: GLS Polska Q&OC Partner s.r.o., Filia w Nowym Sączu, Nawojowska 101, 33 - 300 Nowy Sącz

11.Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany w ust 10 powyżej. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem produktu do sprzedawcy ponosi Kupujący z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Kupujący otrzyma od Sprzedawcy zwrot poniesionych kosztów. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar zostanie uznany za nie zwrócony).

12.Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania informując Kupującego o proponowanym sposobie postępowania. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

14.Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych. 15.Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

16.Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się.

Formularz reklamacyjny - dostępny tutaj

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1.Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2.Informacje dostępne na stronie www.orotime.pl nie zawierają żadnej bezpośredniej lub domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności dostępności lub wiarygodności.

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży i niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek Siły Wyższej lub zaistnienia innego zdarzenia, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

4.Odpowiedzialność Q&OC Partner, s.r.o. wobec Kupującego będzie ograniczona do kwoty, jaka została przez Kupującego uiszczona w związku ze złożeniem zamówienia (cena produktów; koszty dostawy, jeżeli reklamacja obejmowała koszty dostawy).

§ 9 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka Q&OC Partner s. r. o.. z siedzibą w Bardejove, adres: ul. Ťačevská 3998, 08501 Bardejov,Słowacj.

2.Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.orotime.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy.

3.Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4.Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z zachowaniem zasad wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5.Sprzedawca przekazuje dane osobowe wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Spółki złożone w Serwisie zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

6.Spółka każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: a. nazwisko i imiona; b. adres zamieszkania lub pobytu; c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu; d. adres poczty elektronicznej; e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; f. płeć; g. data urodzenia.

7.Q&OC Partner s.r.o. jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

8.Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

9.Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celach marketingowych – w tym w celu wysyłania informacji handlowych – jedynie za zgodą Kupującego. (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia). Informacje na temat warunków przetwarzania daných osobowych zostały szczegółowo opisane w Warunkach przetwarzanaia danych osobowych, które stanowia integralną cześć niniejszych Ogólnych Warunków. Udostępnienie niniejszych Warunków przetwarzania daných osobowych jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku informacyjnego w odniesieniu do właścicieli daných.

§ 10 Postanowienia końcowe

1.Serwis www.orotime.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w Serwisie, także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym na stronie www.ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących poprzez wypełnienie ankiety.

2.Sprzedawca jest upoważniony do przesłania Kupującemu zaproszenie do wypełnienia ankiety, która ma na celu dokonanie oceny dostarczonych produktów oraz sposobu realizacji zamówienia. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

3.Kupujący składając zamówienie może dobrowolnie w celu wypełnienia ankiety wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych.

4.Jeżeli zamieszczone przez Kupującego treści (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kupujący zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce I love parfemsPL niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację w Serwisie.

§ 11 Prawo właściwe i sądy właściwe

1.Umowy sprzedaży, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu zawierane są wyłącznie w języku polskim.

2.Wszelkie spory wynikające z treści niniejszego Regulaminu a w szczególności dotyczące zawarcia, istnienia i realizacji umowy zawartej między Kupującym a Sprzedawcą winny być rozstrzygane w sposób polubowny.

3.W braku porozumienia wszelkie spory między Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne, których właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4.W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego.


top